Úvod Informácie Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

 Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky predávajúcemu je prejavom  súhlasu s reklamačným poriadkom a stáva sa pre kupujúceho záväzným.

Poškodenie tovaru pri preprave

Tovar odosielame vždy bezpečne zabalený.

 1. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

 2. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.

 3. Ak kupujúci zistí akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do troch dní od prevzatia zásielky, uplatniť u predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované. Túto skutočnosť nahláste či telefonicky, alebo e-mailom. Neskôr nebude reklamácia mechanického poškodenia zapríčineného prepravou uznaná.

 

2. Vrátenie alebo výmena tovaru do 14 dní

Milí shopaholici, ak Vám tovar nesedí alebo sa Vám nepáči, môžete nám ho do 14 dní od doručenia k Vám, v pôvodnom obale a nepoužitý vrátiť späť.

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) kupujúci má právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.

Tovar, ktorý kupujúci vracia musí byť nepoškodený, nesmie javiť známky nosenia a používania. 

Kupujúci požaduje zámenu tovaru v dôsledku nevyhovujúcich parametrov tovaru (veľkosť a/alebo farba tovaru): V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, mu nesedí z dôvodu nevyhovujúcej veľkosti a/alebo farby, má právo vrátiť prevzatý tovar a požadovať jeho výmenu za tovar inej farby a/alebo inej veľkosti, max. do 14 dní od prevzatia tovaru kupujúcim. Tovar, ktorý kupujúci vracia musí byť nepoškodený, nesmie javiť známky nosenia a používania. Výmenu tovaru je možné uskutočniť iba v prípade, ak to umožňujú skladové zásoby predávajúceho.


 

Uplatnenie reklamácie

Ak zistíte chybu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, napíšte nám na e-mailovu adresu info@shopaholics.sk a obratom vám zašleme reklamačný formulár, ktorý bude potrebné vyplniť a spolu s tovarom doručiť. 

 1. Kupujúci je povinný uviesť vo Formulári nasledujúce údaje:

  1.1    Identifikácia kupujúceho, t.j. obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, kontakt (telefón a e-mailová adresa); 

  1.2    Adresa miesta, kam bol tovar dodaný 

  1.3    Adresa, na ktorú má byť dodaný vymenený tovar, v prípade výmeny tovaru;

  1.4    Číslo elektronickej objednávky (Číslo na faktúre);

  1.5    Dátum vystavenia elektronickej objednávky;

  1.6    Dátum prevzatia tovaru kupujúcim;

  1.7    Popis tovaru, ktorý Kupujúci žiada zameniť a popis zameneného tovaru s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva a ceny tovaru a spôsob zabalenia tovaru;

  1.8    Názov a číslo bankového účtu kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej je účet vedený;

  1.9    Dátum a podpis kupujúceho.

 2. Ak Formulár nie je kompletne vyplnený alebo k Formuláru nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru (ďalej len „Požadované doklady"), Predávajúci vyzve telefonicky prípadne e- mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich Požadovaných dokladov.

 3. Ak sa Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať kupujúcemu a/alebo kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu predávajúceho do 7 pracovných dní od prevzatia formulára a/alebo požadovaných dokladov predávajúcim, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia/zámeny/reklamácie a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť kupujúcemu na adresu uvedenú vo formulári.

 4. Ak spolu s vyplneným formulárom a s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti.

 5. Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie musí byť kompletný, nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom nepoškodenom obale. Tovar nesmie javiť na sebe známky používania. Všetky štítky, cenovky a iné značenia tovaru musia byť na pôvodnom mieste a nesmú byť z tovaru odstránené. Kupujúci je povinný poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.

 6. Kupujúci je povinný kompletne vyplnený Formulár spolu s Požadovanými dokladmi doporučene poslať spolu s tovarom, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie na adresu sídla Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

 7. Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený predávajúcemu v súlade s týmito VOP, znížená o manipulačný poplatok/poplatky, v prípadoch ustanovených v týchto VOP, bude prevedená na účet kupujúceho uvedený vo Formulári a to do 15 dní odo dňa prevzatia kompletne vyplneného formulára spolu s požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa vracia z dôvodu uvedeného v bode 1.1, 1.2 a 1.3 tohto článku.


 


 

Dôležité informácie, ktoré by ste mali vedieť pri uplatňovaní reklamácie


Záručné podmienky a záručná doba

 1. Na dodaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Na vybrané druhy tovaru môže byť kupujúcemu poskytnutá dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

 2. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je elektronicky alebo pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho a úplne zaplatený. Kupujúci je povinný vo formulári čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári.

 4. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

 5. Nárok na uplatnenie reklamácie kupujúcim zaniká nepredložením dokladu o zaplatení, neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru a uplynutím záručnej doby tovaru.

 6. Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na chyby, o ktorých bol v čase uzatvárania kúpnej zmluvy informovaný a na ktoré mu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru.

 7. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia, odôvodneným zamietnutím reklamácie.

 8.  

  Kupujúci má podľa charakteru vád tovaru, na ktoré uplatňuje záruku v priebehu záručnej doby tieto práva:

  1. Pri odstrániteľných vadách – právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné.

  2. Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (aspoň dve predchádzajúce opravy rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (v dobe uplatnenia reklamácie má tovar súčasne aspoň tri rôzne odstrániteľné vady) nemôže byť tovar riadne užívaný ako bez vady, má právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.

  3. Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vád, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny.

  4. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru vady.

  5. Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, má spotrebiteľ i v prípade, ak oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie.

  6. Spôsob vybavenia reklamácie vyberá Kupujúci.

 9. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby a boli vynaložené skutočne a účelne.

 10. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

 11. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, tovar zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie.

 12. Predávajúci vydá kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie, ktoré mu bude zaslané na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke reklamovaného tovaru.

 13. Predávajúci vydá kupujúcemu o vybavení reklamácie písomné vyrozumenie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktoré mu bude zaslané na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke reklamovaného tovaru.

 14. Kupujúci sa môže voči rozhodnutiu reklamácie odvolať v lehote 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia.  Záverečné ustanovenia


  Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny a/alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na stránkach shopaholics.sk

   
 

Copyright 2014 - 2020 © shopaholics.sk
počítadlo.abz.cz